ประวัติศูนย์วัฒนธรรม ส.ว.

By | 06/08/2020

เนื่องจากช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๐  มีบุคคลบางกลุ่มได้ทำการลักลอบขุดเจาะโบราณสถานต่าง ๆ หลายแห่ง  ทำให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ของท้องถิ่น  คณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น  จึงได้จัดตั้งศูนย์สืบค้นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยมีจุดประสงค์ดังนี้    

๑. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น    

๒. เพื่อเป็ฯการปลุกจิตสำนึกทางวัฒนธรรม  และความรักความหวงแหนในท้องถิ่นของตน    

๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมเผยแพร่  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น      

ต่อมาทางสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ  ได้ประกาศให้ศูนย์สืบค้นและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง  เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๓๑  นับเป็นศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ  ๑ ใน ๒๐ แห่งแรกของประเทศ  จึงเป็นศูนย์รวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุ  เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของท้องถิ่นที่กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น      

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารหอศูนย์วัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่น สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๕,๒๐๙ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) และทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๔๔

ประวัติศูนย์วัฒนธรรม ส.ว.