Monthly Archives: July 2020

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่ หอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน

กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดพิธีเปิด ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยที่นี่จะเป็นแหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างมีมิติเรื่องราว และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลายหลายและคล้ายคลึง รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน ในบริเวณชั้น 2 อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน  ภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการผ่านเทคโนโลยีมัลติทัชและมัลติมีเดียเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน และให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งนี้เป็นนิทรรศการที่มีชีวิตพร้อมนำเสนอเรื่องราวและเนื้อหาอย่างมีสีสัน  ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน… Read More

กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

29 กรกฎาคม 2558 2259 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมโดยศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 7 ส.ค. 58 ณ ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)กล่าวในงานแถลงข่าว “การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน”ที่ หอศิลป์ราชดำเนิน ว่า กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของอาเซียน… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่กรุงเทพฯ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนอันวิจิตรงดงาม สะท้อนคุณค่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต ศรัทธา ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ผ่านการนำเสนอนิทรรศการมีชีวิตบนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอันทันสมัย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการต่อยอดทางวัฒนธรรมในหลายมิติศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน คือหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงการดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 และคงไว้ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของไทย ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของประชาคมอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN CULTURAL CENTER-ACC) ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและชาวอาเซียนในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันสถาปนาอาเซียน(8 สิงหาคม 2510)          นิทรรศการภายในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจัดแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียนที่มีความงดงาม หลากหลายและคล้ายคลึง รวมถึงสะท้อนวิถีชีวิต รากเหง้าวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าจากประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีมัลติทัชและมัลติมีเดียเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน… Read More