Category Archives: Hotel

ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญและทรงคุณค่ามากมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องภูมิหลังของท้อง ถิ่น พัฒนาการทางสังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ชนชาติพันธุ์ จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี เพื่อร่วมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น… Read More

การเดินทางมาโรงแรม

ข้อมูลเดินทาง เข้าซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ (ซอยอยู่ตรงข้าม TOT สำนักงานใหญ่) จุดสังเกต ใกล้สำนักงานเขตหลักสี่ วัดหลักสี่ และกองสรรพาวุธเบา กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ สถานที่ใกล้เคียง ใกล้ท่าอากาศยานดอนเมือง สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์ราชการ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคในประเทศไทย และ เป็นแหล่งสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติด้วย ภายในบริเวณศูนย์ฯ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก โรงละครกลางแจ้ง ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องโสตทัศนูปกรณ์เป็นต้น ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โทร. ๒๔๗๐๐๒๘,๒๔๗๓๒๐๑

นอนในกระท่อมน้อย ใต้เงาสน ที่ สวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่

เก็บเสื้อผ้ายัดลงกระเป๋า ชวนครอบครัว แกงค์เพื่อน หรือคนรู้ใจ ขึ้นเหนือมานอนรับลมหนาว ท่ามกลางป่าสนสามใบและไอหมอก ที่ สวนป่าดอยบ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ นอนในกระท่อมน้อย ใต้เงาสน ที่ สวนป่าดอยบ่อหลวง จ.เชียงใหม่ สวนป่าดอยบ่อหลวง บริหารงานภายใต้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล… Read More