Tag Archives: ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏเลย เป็นอาคาร 2 ชั้น รวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวทางด้านศาสนา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวเลยในหลาย ๆ ด้าน ภายในตัวอาคารศูนย์วัฒนธรรมมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ห้องประชุมและฉายสไลด์เกี่ยวกับเมืองเลยและแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในอดีต ส่วนที่สอง ห้องนิทรรศการชั่วคราวจัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธรูปเก่าที่ทำมาจากไม้ หินทราย ดินเผาและเงิน… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Cultural Centre) เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการและจัดการแสดงต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ต ละครเวที รวมไปถึงเป็นสถานที่จัดการประชุมต่างๆ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ… Read More

สวธ.ขอเชิญชมนิทรรศการ The Many Faces of Ramayana ฉลองมหากาพย์รามายณะ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าชมงานนิทรรศการ “พหลพักตรารามายณะ The Many Faces of Ramayana” ผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดยศิลปินนานาชาติ… Read More

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคในประเทศไทย และ เป็นแหล่งสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติด้วย ภายในบริเวณศูนย์ฯ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น หอประชุมใหญ่ หอประชุมเล็ก โรงละครกลางแจ้ง ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการภาษา และห้องโสตทัศนูปกรณ์เป็นต้น ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ โทร. ๒๔๗๐๐๒๘,๒๔๗๓๒๐๑