Tag Archives: ปราสาทบันทายศรี

ประวัติเกี่ยวกับ ปราสาทบันทายสรี (ปราสาทบันทายศรี)

ปีที่สร้าง : สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 16 • รัชสมัย : รัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 • ศิลปะ : เป็นศิลปะแบบบันทายสรี • ศาสนา : ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย (บูชาพระศิวะ) • ตามจารึกที่ปราสาทบันทายสรีกล่าวว่าปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ เมื่อพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่… Read More