ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

By | 02/07/2020

1.หน้าที่ใช้สอย หรือกิจกรรม

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ

สถาปนิก : บริษัท KUME ARCH-ENEINEERS ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสาปนิกจากกรมศิลปากร

วิศวะกร : บริษัท KUME ARCH-ENEINEERS ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสาปนิกจากกรมศิลปากร

ผู้รับเหมาะก่อสร้าง:OHBYASHI CORPORATION                 

LOCATION:          ถนนรัชดาภิเษก          

SITE AREA:           21ไร่  3งาน2ตรางวา          

BUILDING TYPOLOGY:   SPECIFIC BUILDING                

งบประมาณ:638 ล้านบาท          

BUILDING CHARACTER:  ลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร               

STRUCTURAL STSTEM :   ระบบโครงสร้างแบบเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์ประกอบโครงการ : หอประชุมใหญ่ – หอประชุมมาตราฐานสากลขนาด 2,000 ที่นั่ง มีเวทียก และหลุมสำหรับวงดุริยางค์ สำหรับใช้งานทางด้านการแสดงทุกประเภท ตลอดจนการประชุมระดับนานาชาติ

หอประชุมเล็ก-หอประชุมอเนกประสงค์ ขนาด 2,000 ตารางเมตร สามารถจัดเป็นระบบอัฒจันทร์ชั่วคราว 240 ที่นั่ง ซึ่งสามารถพับเก็บได้ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งเก้าอี้เพิ่มเติม หากตั้งเต็มพื้นที่ หอประชุมนี้จุได้ทั้งสิ้น 500 ที่นั่ง สามารถปรับแต่งใช้งานได้หลายลักษณะ ตั้งแต่จัดการแสดง จัดการประชุมประเภทต่าง ๆ จัดนิทรรศการ และการเลี้ยงรับรอง

องค์ประกอบโครงการ:โรงละครกลางแจ้ง – ลานกลางแจ้งแบบมีที่นั้งสำหรับผู้ชมจำนวน 1,000 ที่นั่ง ใช้สำหรับจัดการแสดงกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี การแสดงการละเล่นพื้นเมือง และอื่น ๆ

อาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษาผู้ใช้อาคาร:317,000 คน/ปี

2. แนวความคิด

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเริ่มแรกก่อตั้งเป็นหน่วยงาน ในสังกัดกรมศิลปากร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่สำคัญทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม คือเป็นสูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย ซึ่งจะมีผลให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย เกิดความรักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และช่วยกันรักษาไว้เป็นศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิของชาติสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในบรรดาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นอกจากจะมีบทบาทหน้าที่อันสำคัญในการเป็นแหล่งกลาง ของการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นสถานที่สำหรับให้เช่าหรือบริการ เพื่อการแสดงออกซึ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่เยาวชน และประชาชนสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งรวมถึงการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติ และนานาชาติด้วย

3. จินตภาพโครงการ

4. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้

เป็นแหล่งกลางในการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและเป็นสถานที่สำหรับประชาชน-เยาวชนและศิลปินได้แสดงออกซึ่งกิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม และเป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ

5. เทคโนโลยีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการออกแบบระบบต่างๆ ทั้งACTIVE และ DESIGN, และ PASSIVE DESIGN ที่ดีมากโดยเฉพาะระบบ ACOUSTIC และมีพื้นที่สำหรับนั่งชมที่ได้คำนึงถึงมุมมองและ การรับฟังที่ดีSlide 9มีระบบโครงสร้าง แบบเสาคานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณของห้องนิทรรศการมีจอวิดีทัศน์แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีไทย มีอุปกรณ์การแสดง มีครบถ้วนเช่นเดียวกับหอประชุมใหญ่ และมีระบบปรับแต่งปริมาตรของห้อง และแผงสะท้อนเสียงที่สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับปริมาตรของห้อง และการใช้สอยพื้นที่เอนกประสงค์ขณะที่นั่งต่างระดับถูกพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ และฝ้าเพดานที่สามารถเลื่อนปิดเปิด เพื่อควบคุมคุณภาพเสียง  และมีห้องควบคุมแสงและเสียงส่วน บริการ ประกอบไปด้วยห้องโถง ร้านค้า ห้องเตรียมงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ห้องแต่งตัวนักแสดงขนาดต่าง ๆ รวม 7 ห้อง ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับโรงละครกลางแจ้งได้Slide 106. ระบบจัดการSlide 10อัตราค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หอประชุมใหญ่ (Main Hall)
*เตรียมงาน/ซ้อม/เก็บงาน :5,600 บาท/วัน (8 ชม.)
* เปิดเครื่องปรับอากาศ :4,000 บาท/ชม.
* รอบกิจกรรมจริง(หรือซ้อมเต็มรูปแบบมีผู้ชม) :36,000 บาท/รอบ
* รอบซ้อมเต็มรูปแบบ (ไม่มีผู้ชม) : 30,000 บาท/รอบ
* ห้องฝึกซ้อมครึ่งวงกลม :200 บาท/ชม.
* ห้องพักนักแสดง(ห้องกรีนรูม):300 บาท/ วัน (8 ชม.)
* แกรนด์เปียโน :2,000 บาท/กิจกรรม
หอประชุมเล็ก (Small Hall)
* เตรียมงาน :2,700 บาท/วัน (8 ชม.)
* เปิดเครื่องปรับอากาศ :2,000 บาท/ชม.
* รอบกิจกรรมจริง :12,000 บาท/รอบ
* รอบซ้อมเต็มรูปแบบ(ไม่มีผู้ชม) : 12,000 บาท/รอบ
* แกรนด์เปียโน : 1,000 บาท/กิจกรรม
โรงแรมและศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ