ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่กรุงเทพฯ

By | 24/07/2020

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนอันวิจิตรงดงาม สะท้อนคุณค่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิต ศรัทธา ภูมิปัญญา และสุนทรียภาพของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ ผ่านการนำเสนอนิทรรศการมีชีวิตบนพื้นที่กว่า 600 ตารางเมตร การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดียอันทันสมัย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการต่อยอดทางวัฒนธรรมในหลายมิติ
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน คือหนึ่งในผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงการดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 และคงไว้ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของไทย ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ