ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง

By | 20/04/2021

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง ที่อยู่ 6/1 หมู่ 3 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองจัดตั้งอยู่ที่วัดทุ่งทะเลหญ้า เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 ได้มีคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น ทั้งจากเอกสาร บุคคล ภูมิปัญญา รวบรวมมาเป็นผลงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน รวมทั้งจัดทำวีดิทัศน์ประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนออกเผยแพร่ด้วย ต่อมาคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง ได้จัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดทุ่งทะเลหญ้า ให้ใช้ศาลาไม้หลังเก่าที่ปล่อยให้ทรุดโทรมว่างเปล่าได้ใช้ประโยชน์ ให้ใช้เป็นที่ดำเนินการศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองต่อไป ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองได้เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550 พร้อมกับจัดการแสดง แสง เสียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง “วันข้าวแลงแสงเสียงไทยพวน” ต่อมาทางคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองได้ปรับปรุง ขอรับบริจาคสิ่งของจากบุคคลทั่วไปเพื่อจัดทำฝา ประตู หน้าต่าง และทาน้ำมันจนแล้วเสร็จทั้งหลัง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 นอกจากภายในศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองที่ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำลองห้องต่างๆ ของครัวเรือน จัดนิทรรศการภาพ และประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว บริเวณใกล้เคียงซึ่งยังมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบท้องถิ่นอยู่ จึงรวมเข้าด้วยกันเป็น “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต” ของท้องถิ่นอีกด้วย