សកម្មភាពនៅបុរីអង្គរ
April 15, 2015
លោក លៀប ឡឹង និង ភរិយា អ្នកស្រី គីម ងឿន រួមដំណេីរជាមួយដោយ លោក ណែត លូន និង ភរិយា អ្នកស្រី សៅ យុត ពីប្រទេសបារាំបានអញ្ជេីញមកដល់បុរីអង្គរថ្ងៃនេះ តេីលោក លៀប ឡឹងមានអារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅ ដែលលោកបានឃេីញបុរីអង្គរជាលេីកដំបូង ? សូមលោកអ្នកអញ្ជេីញចុចស្ដាប់អូឌីយូភ្លេយឺ(Audio Player)ខាងក្រោម៖

 

 

Day Six - Borei Angkor's bridge construction 08/18/2017 

 

 

Day Four - Borei Angkor's bridge construction 08/16/2017 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរក្នុង ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៦ និង ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

Saturday and Sunday, September 5 & 6, 2015

 

 

 

 

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៣១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អទិត្យ ទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ច័ន្ឌ ទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

 

Moha Oknha Yith Cheng

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ច័ន្ឌ ទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពវិឌីយ៉ូនៅសហគមន៍បុរីអង្គរក្នុង ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ២៧ និង ថ្ងៃ ច័ន្ឌ ទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

លោក តា Yith Chheng និង កូន ធ្វេីទស្សនៈកិច្ច នៅ Borei Angkor 

Sunday & Monday, December 27 & 28, 2015

 

Day Three - Borei Angkor's bridge construction 08/15/2017 

Day Two - Borei Angkor's bridge construction 08/14/2017 

 

Day One - Borei Angkor's bridge construction 08/13/2017

Bridge Project at Borei Angkor, Rowland, North Carolina

Dears Borei Angkor, Inc. Members,

 This bridge is necessary for Borei Angkor to be able to facilitate our overall goal.  Currently, there is a stream running across our property which we are not able to transfer our heavy equipment from one property to the other, in order to continue our land clearing project. Therefore, the total estimate to complete this project is approximately $20,000.00 US.  We will not be able to complete the bridge without your help. 

List of contributors for Borei Angkor's Bridge Project 

# Name City State Country Amount
1 Mrs. Touch Sokh Khim Charlotte NC USA $200.00
2 Mrs. Mary Hua Tan Oslo   Norway $200.00
3 Mrs. Rumy Ok Sterling VA USA $200.00
 Mrs. Holy Phoeuk  Newport News  VA USA  $300.00

5

 Mr. Chea Mao

 

RI

USA

 

$100.00 ($100.00 for persimmon)

6 Mrs. Niev Samnang  Long Beach CA USA

 

$100.00 ($100.00 BA Expense)

7

Mr. Samroeung Chan
Mrs. Sovan Leakhena

Stockton
 

CA

USA

$100.00

8 Mr. Bun Chanminea      S. Korea $200.00
9  Okhna Yith Chheng Vaudreull Quebec Canada $200.00
10

Mr Charles C Lee, Mrs. Chhunna C Lee & Ms Villa M Lee

Aloha OR USA $200.00
11

Ms Rama S Lee & Sons Sullivan & Andy

Aloha OR USA $100.00
12

Mr. Bryant C Lee & Mrs. Melissa P Lee & sons Spencer,Darwin,Edison

Aloha OR USA $200.00
13

Mr. Rithya Khut& Mrs. Anita Lee Khut with Daughters Maliya ,Maecy & Madeline 

Aloha OR USA $100.00
14

 Mr. Soeum Ok

Rowland NC USA $250.00
15  Mrs. Oum Mara & Mr. OUk Sovarun,Wilmington,NZ $200.00 NZD     NZD $250.00
16  Mr. Phang Se & Mrs. Setharoath Ok & Ms. Athena Charanay Phang  Long Beach CA USA $500.00
17 Mrs. Chanada Keat Country Side VA USA $150.00
18

Mr. Sum Ouk& Mrs.Pheng Leng 

Bethel CT USA $60.00
19

MR.Cao Tan

Gardena CA USA $50.00
20

Mr. Khosar Lee

NewPort News VA USA $50.00
21

 

Mr, Bun Kim Y & Mrs. Seth Phannet

Henderson NV USA $100.00
21

Mr. Lim Siv Hai & MRS. Davyda Lim

Henderson NV USA $200.00
22

 

Mr. Leap leng & mrs. Say Kim Ngoeun

Kingersheim   France E100.00
23

Mr. Chim Sam Ann & Mrs, Chim Helene

Kingersheim   France E50.00
24

Upasika Chhan Yan & Mr. & Mrs. Vorith Keosann

Sterling VA USA $200.00
25

Ms. Oum Mala

Wilmington   NZ $100.00
26

Dr. Pemy & Mrs. Sovanthary Chhim

St. Augustine FL USA $50.00
27

Mr. Chhon Mok

Louisville KY USA $200.00
28  Mrs. Rithy Sou Sterling VA USA $100.00
29 Mr. Dyna D. Nhek   CA USA $300.00
30 Mrs. Channa & Mr. Bunny Sin San Learndro CA USA $100.00
31 Mr. Chandy Mucharaing Esparto CA USA $25.00
32 Mr. Praser Pil Providence RI USA $20.00
33 Mr. Hean Peng Kry & Mrs. Phally Hean Encinetas CA USA $100.00
34

 Mrs. Seak Hour Hok,Henrici

  VA USA $100.00
35

Mr.Vorith & Mrs,Bunna Keosan

Sterling VA USA $250.00
36

Mr. Thach Chanthy

Charlotte NC USA $150.00
37

.Mr.Phorn Savy

New Market ON Canada $30.00
38

 Mr. Somsith Keo

Eden NC USA $30.00
39

Mr. & Mrs. Rithy Chea

Rocklin CA USA $200.00
40

Mr. Vitou Chea

Rocklin CA USA $100.00
 41

Mr. Saro Khiev

Stockton CA USA $50.00
42

 Mrs. Ea Marie

    France $100.00
43

Mr. Kim Meas Koy

  Minnesota USA $30.00
44

James, Chamnan, Sophea and Jerry Yay 

  Georgia USA

 

 

$450.00

$150.00 (Cement)

45

 Leng & Nary Huy

  Georgia USA

$200.00

46

Sovann Ou' family

  Georgia USA

$200.00

47

 Yeth Ong

  NH USA

$100.00

48

Tommy & Davy Ouk

  Georgia USA

$58.00

49

Salina Ouk

  Georgia USA

$20.00

50

Amanda Ouk

  Georgia USA

$20.00

51

Savanna & Ly Seng $50.00 

  Georgia USA

$50.00

52

Keara & Pha Thach

  Georgia USA

$52.00

53

Phearun kong & Thy Svay

  Georgia USA

$30.00

54

Srey March & Rithy Tep

  Georgia USA

$50.00

55

 Menthorng Voung

  Georgia USA $200.00
56

Sothea Thorng

  Georgia USA $100.00
57 

Jenny & Po Than

  Georgia USA  $50.00
58 Sothea & Sakhorn Som   Georgia USA $50.00
59 Sarin & Sony Ung    Georgia  USA $50.00
60 Sary Man   Georgia USA $200.00
61 Danny & Susan Sea   Georgia  USA $30.00
62 Heng & Rath So   Georgia USA $40.00
63 Samnang Ma   Georgia USA $20.00
64 Sovanna Um   Georgia USA $30.00
65 Sokha Tee   Georgia USA $60.00
66 Sam Bo & Navy Than   Georgia USA $100.00
67

Mrs Stephanie Phoeung

  Vernouillet France $120.00
68

Mr. Saon Sin Thai

  Villepint France E 50.00
69

Mrs. Niev Samnang

  CA USA $50.00
70 Ven. Phan Pheap   MA USA $70.00
71 Mrs. Sath Ok Taing Wichitta TX USA $50.00
72 Mr. Ek Sam & Mrs. Sam Nhas     France $50.00
73 Mr. Kat San & Mrs. Nina San Newport News VA USA $200.00
74 Mr. Nan Hy     Belgium $50.00
75 Mr. Chandy Mucharaing   CA USA $10.00
76 Mrs. Setha Phang Long Beach CA USA $100.00
77 Mr. Ban Samleng SF CA USA $100.00
78 Mr. San Suwith Changmani   VA USA $140.00
79 Mr. Chandy Mucharaing Esparto  CA USA $20.00

 

 

 

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ព្រហស្បត៏ ទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ ព្រហស្សតិ៍ ទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ ព្រហស្សតិ៍ ទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៤ ខែ មឹថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១១ ខែ មឹថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

សេចក្ដីរាយការតាមរូបភាពយន្ទនៅបុរីអង្គរ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ - Video News from Borei Angkor on May 13, 2015

 

Borei Angkor Video

 

 

ចូលឆ្នាំថ្មីនៅបុរីអង្គរ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ េមសា ឆ្នាំ ២០១៥ - Khmer New Year at Borei Angkor on Saturday, April 25, 2015April 15, 2015
លោក លៀប ឡឹង និង ភរិយា អ្នកស្រី គីម ងឿន រួមដំណេីរជាមួយដោយ លោក ណែត លូន និង ភរិយា អ្នកស្រី សៅ យុត ពីប្រទេសបារាំបានអញ្ជេីញមកដល់បុរីអង្គរថ្ងៃនេះ តេីលោក លៀប ឡឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅ ដែលលោកបានឃេីញបុរីអង្គរជាលេីកដំបូង ? សូមលោកអ្នកអញ្ជេីញចុចស្ដាប់អូឌីយូភ្លេយឺ(Audio Player)ខាងក្រោម៖

 

ច្រូតស្រូវ ដាល់អំបុកនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ - Rice Harvesting on September 14, 2014

 

RiceHarvestVideo

Krong Peali - Ground Breaking Ceremony at Borei Angkor - September 21, 2013 

 

KrongPealiVideo