រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរក្នុង ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៦ និង ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

Saturday and Sunday, September 5 & 6, 2015

 

 

 

 

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ពុធ ទី ១៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

 

រូបភាពនៅសហគមន៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៣១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អង្គារ ទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សុក្រ ទី ១៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អទិត្យ ទី ២៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ច័ន្ឌ ទី ២៨ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥

 

Moha Oknha Yith Cheng

 

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ច័ន្ឌ ទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ៣១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ ថ្ងៃ ព្រហស្បត៏ ទី ១០ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ ព្រហស្សតិ៍ ទី ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ ព្រហស្សតិ៍ ទី ១៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ៤ ខែ មឹថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

រូបភាពនៅសហគម៍បុរីអង្គរ  ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១១ ខែ មឹថុនា ឆ្នាំ ២០១៦

 

  

 

 

សេចក្ដីរាយការតាមរូបភាពយន្ទនៅបុរីអង្គរ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ - Video News from Borei Angkor on May 13, 2015

 

Borei Angkor Video

 

 

ចូលឆ្នាំថ្មីនៅបុរីអង្គរ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ េមសា ឆ្នាំ ២០១៥ - Khmer New Year at Borei Angkor on Saturday, April 25, 2015April 15, 2015
លោក លៀប ឡឹង និង ភរិយា អ្នកស្រី គីម ងឿន រួមដំណេីរជាមួយដោយ លោក ណែត លូន និង ភរិយា អ្នកស្រី សៅ យុត ពីប្រទេសបារាំបានអញ្ជេីញមកដល់បុរីអង្គរថ្ងៃនេះ តេីលោក លៀប ឡឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅ ដែលលោកបានឃេីញបុរីអង្គរជាលេីកដំបូង ? សូមលោកអ្នកអញ្ជេីញចុចស្ដាប់អូឌីយូភ្លេយឺ(Audio Player)ខាងក្រោម៖

 

ច្រូតស្រូវ ដាល់អំបុកនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤ - Rice Harvesting on September 14, 2014

 

RiceHarvestVideo

Krong Peali - Ground Breaking Ceremony at Borei Angkor - September 21, 2013 

 

KrongPealiVideo